Onze houding tegenover klachten in het lichaam: enkele gedachten

De Cursus leert ons dat wij niet zijn overgeleverd aan lichamelijke klachten die ons zo vaak lijken te teisteren. Deze klachten houden ons een spiegel voor. Ze zijn het effect van een oorzaak waarvan we ons niet bewust zijn. De oorzaak is dat we, bewust maar meestal onbewust, geloven dat we ons afgescheiden hebben van de eenheid, van God. Hoe kunnen we de zogenaamde echtheid van deze illusie bewijzen? Hoe kunnen we, anders gezegd, voor onszelf bewijzen dat we afgescheiden wezentjes zijn (“zondig” zijn) in tijd en ruimte met zogenaamd echte grenzen? Dat doen we door schendingen van die grenzen, van onze lichamelijke en psychische integriteit, pijnlijk te laten zijn. Het ultieme “bewijs” is dat we het lichaam sterfelijk hebben gemaakt: het wordt daarbij ouder in de tijd en raakt in verval. Jezus wijst ons op nog een reden waarom lichamelijkheid zo dikwijls als pijnlijk wordt ervaren. Door ons geloof in zonde (=afscheiding) menen we dat we schuldig zijn. Het heeft mij jaren ECIW-studie gekost om hier wat “feeling” mee te krijgen. Uiteindelijk zag ik steeds helderder hoe diep en wijdverbreid schuldgevoelens zijn in de denkgeest. Willem Glaudemans beschreef het illustratief: “Of ik nu naar voren, naar achteren, naar links of naar rechts ga: ik voel me schuldig”. En wat meent iemand die schuldig is te verdienen? Inderdaad: straf! En die straf neemt allerlei vormen aan. Van pech, tot ongelukken, van ziekte tot uiteindelijk de dood.

De Cursus vraagt ons om te overwegen om lichamelijke klachten te zien als gevolg van vergissingen in de denkgeest. Als gevolg en niet als oorzaak. Als je dit zo leest kun je opmerken dat het ego er als de kippen bij is om te roepen dat alle ellende dus je eigen “schuld” is. Hoe hardnekkig is toch onze neiging om een schuldige te willen vinden. Probeer de oorzaak liever te zien als een grotendeels onbewuste vergissing waarvan jij je bewust kan worden. Bewustwording van de vergissing opent de deur naar het binnenlaten van genezing waar deze nodig is; namelijk in de denkgeest.

We moeten zorgvuldig zijn in onze reactie op lichamelijke klachten bij onszelf of bij anderen. Jezelf beschuldigen van het veroorzaken van eigen leed of, haast nog schrijnender, een ander beschuldigen van “eigen schuld” is dus niet de weg. Wat is dan wel een liefdevolle houding? Met “ontkenning” dienen we voorzichtig te zijn. We dienen niet de lichamelijke klachten te ontkennen, weg te lachen of te bagatelliseren. De Cursus vertelt ons dat we daarmee de macht van onze denkgeest ontkennen. Wij zijn als Zonen van God zo machtig dat we de hele illusie van afgescheidenheid hebben kunnen projecteren, inclusief alle pijn en conflict die daarmee gepaard gaan. We mogen wel degelijk bewogen zijn als we bij onszelf en bij anderen het bijgeloof in de denkgeest via lichamelijke klachten waarnemen. Daar, in de denkgeest, zit de ziekte; we zijn vergeten dat we eeuwige, onkwetsbare liefde zijn. Zeker richting onze broeders en zusters helpt het niet echt, en dit is zacht uitgerukt, om de bovenstaande metafysica als bittere pil voor te lezen. Het ware geneesmiddel is liefde. Deze liefde mogen we aanbieden en daarbij mogen we ons lichaam als communicatiekanaal gebruiken. En dit medicijn, de liefde, heeft een heerlijke bijwerking: geven en ontvangen zijn in waarheid één. Door die ander (en jezelf) te zien als perfecte broeder, door liefde te laten stromen door deze gewoon te uiten zoals de Heilige Geest (Jezus, je Zelf) je ingeeft, geneest iedereen.

En laten we tenslotte pijn en ziekte niet los zien van de rest van ons droomleven. Waar we gewoonlijk niet zo bij stilstaan is dat alle geloof in behoeften, niet slechts de behoefte aan een gezond en pijnvrij lichaam, illusies zijn. Denk je echt dat je leven afhangt van warme kleren en een dak boven je hoofd? Ten diepste is dit net zo illusoir als geloof in ziekte. Vergeet niet dat ons hele geloof in kwetsbaarheid en sterfelijkheid één grote illusie is. Dit brengt me bij wellicht het beste “advies” dat te geven is. Laten we ervoor kiezen om ons eigen lichamelijke leed en dat van anderen te benaderen vanuit ons hart en niet vanuit ons hoofd. Als alle leed en alle illusie voortkomt uit het feit dat wij en anderen vergeten zijn dat we liefde zijn dan is het duidelijk dat deze zelfde liefde het antwoord is. Maar totdat wij van denkgeest tot denkgeest met elkaar kunnen communiceren (ik kan het niet minder duaal zeggen) dienen we deze liefde te uiten in de vorm, juist om onszelf en anderen te verheffen tot voorbij identificatie met deze vorm. Dus voorlopig geven we warme kleding, een onderkomen, pillen en vaccins aan eenieder die meent deze zaken nog nodig te hebben. En voor wie geldt dat nu niet? Ik hoop dat als ik lijd aan vergeetachtigheid dat ik een Cursus-broeder of zuster ontmoet die praktisch handen en voeten geeft aan zijn of haar liefde voor mij, arme vergeetachtige ziel.

Kunnen we leren om verlicht te worden?

Zelfrealisatie valt niet te leren. Het komt immers neer op het doorzien van de illusie van de afgescheiden student die één of andere verheven staat zou kunnen bereiken door flink zijn best te doen. Dat ‘doorzien’ is niet hetzelfde als verstandelijk begrijpen. Het is niet zo dat we het nu nog niet snappen, een tijdje ECIW doen en het dan na enkele jaren wél snappen. Aan de ene kant is dat jammer voor ons omdat we niet kunnen toepassen waar we denken goed in te zijn: ons best doen om iets door te krijgen. Aan de andere kant is het ook wel weer fijn omdat het dan ook niet zo gek veel meer uitmaakt als we het niet zo goed snappen. Hiermee worden alle verbeten discussies over de juiste interpretatie van de metafysica van ECIW direct gerelativeerd.

“Hoe moet ik God, de Heilige Geest en andere nu zien binnen de Cursus? Begrijp ik ECIW nu wel of niet op de juiste manier?” Al dat ‘begrijpen’ lijkt zich in ons hoofd af te spelen. Het is vermoeiend en buitenstaanders verwijten ECIW dat het de student naar “het hoofd” zou trekken. Dat klopt bijna. Echter, ECIW trekt studenten niet naar hun hoofd maar studenten hebben de neiging om met hun hoofd aan de slag te gaan met ECIW. Is ECIW dan geen training voor de denkgeest? Jawel, maar de denkgeest is niet hetzelfde als ons denken, ons verstand. In het Engels wordt het woord “mind” uit A Course in Miracles gebruikt voor zowel ons Nederlandse “denken/verstand” als voor het meer abstractere “geest”.

Er is correctie nodig in onze ‘mind’. Dat kan beginnen met het corrigeren van ons denken, van verkeerde mentale concepten. Vooral erg “duale concepten” kunnen blokkerend werken. Paar voorbeelden:

 • Ik ben een afgescheiden lichaam
 • Ik sta los van God
 • De Heilige Geest kan mijn verlangens inwilligen
 • Ik ben ik en jij bent jij

Jezus is in ECIW niet bevreesd om middels het denken en met behulp van woorden deze duale concepten flink door elkaar te rammelen. Je krijgt dan zoiets als:

 • Ik ben niet dit lichaam
 • Ik ben een schepping van God, innig met Hem verbonden
 • De Heilige Geest kan mijn denkgeest corrigeren
 • Jij en ik zijn in éénheid met elkaar verbonden

Dit kan ons een eerste gevoel van verruiming geven. Het lijkt of onze blik wat breder wordt. We ervaren wat meer verbondenheid. Toch beoordelen we al die ruimere gedachten en de wat meer vredige gevoelens nog steeds vanuit een grotendeels onbewust geloof in afgescheidenheid. Dat onze blik nog steeds beperkt is blijkt uit onze neiging om de strijd aan te gaan met studenten die ogenschijnlijk nog niet zo ver zijn als wij en nog lijken te geloven in duale concepten. Zo kan het gebeuren dat ECIW studenten kritiek leveren op Een Cursus van Liefde (ECvL). In ECvL geeft Jezus aandacht aan de grens van ons conceptuele “begrijpen”. Hij laat zien dat de correctie van ons denken nuttig was maar dat we er niet zijn met geloof in nieuwe, zogenaamd “non-duale” denkbeelden. In mijn eigen woorden uitgerukt gaat ECvL over een mysterie waar woorden tekortschieten. Grof geschetst gaat het hier over:

 • Ik ben inderdaad niet beperkt tot een lichaam maar er hoeft ook niet duaal afstand genomen te worden van het lichamelijke of van het fysieke als zodanig.
 • Ik ben niet gescheiden van God maar er is wel zoiets als onbegrensde individuatie.
 • Wat is “leren”, wat is de rol van de HG, wie is het ten diepste die leert, wat is het Zelf, wat is leven vanuit de Christus-natuur etc?
 • Wat is de relatie tussen “jou” en “mij”?

Het doel van ECvL is om ons verstand onder curatele te stellen van ons hart. Correctie van duale concepten was goed en nodig maar moet niet doorslaan in een nieuw, zogenaamd non-duaal, leersysteem van waaruit het spel van beoordeling en veroordeling vrolijk doorgaat. Na het opruimen van blokkerende denkbeelden dient er een verder oplossen plaats te vinden van de denkbeeldige grenzen van ons zelfje.

Op een bepaald moment kan het gebeuren dat het kwartje valt en dat er een diep besef is van de beperkte waarheid en houdbaarheid van mentale concepten. Er wordt dan gezien dat het zelf, het denkertje, het doenertje, de zoeker etc een denkbeeldige identiteit is die oprijst in ‘mind’, in de geest. Dit gaat samen met een relativering van gehanteerde concepten. Er wordt diep beseft dat concepten niet waar of onwaar zijn maar bruikbaar of minder bruikbaar voor een bepaalde student op een bepaald moment in zijn of haar weg naar verzoening.

Een voorbeeld. Een student die meent duidelijk afgescheiden te zijn van zijn broeders kan geholpen zijn door enige tijd gecorrigeerd te worden door de woorden “er zijn geen anderen”. Deze woorden kunnen in deze situatie verbindend werken. Maar als de student doorslaat kun je de situatie krijgen dat hij het volgende denkt: “IK besta als enige en God en jij zijn MIJN bedenksels die IK moet negeren.” De woorden “er zijn geen anderen” werken nu niet langer verruimend en versterken nu de student slechts in een uiterst verkrampte en duale illusie van IK ben hier echt en de rest is nep.

Als die IK niet “ervaren” wordt als het ondoorgrondelijke, verbonden en van liefde overstromende Zelf dan is er slechts sprake van het geloof in de ultieme afscheiding. In gesprek met mentaal ‘verlichte’ leraren merk je een onweerlegbare doch koude logica. Dit wordt haarfijn gevoeld door kritische “buitenstaanders”. Het is, zoals gezegd, zeker niet inherent aan ECIW maar wel iets wat zorgt voor volharding in de illusie van afgescheidenheid.

Het doel van ECvL én ECIW is niet het bereiken van de ultieme conclusie die gepaard gaat met een waterdichte babbel. Als middels deze boeken het starre denken gecorrigeerd wordt en daardoor de liefde weer haar natuurlijke ruimte krijgt dan groeit er een zekerheid en een verwondering die niets van doen heeft met mentale conclusies. Er ontstaat een besef dat woorden en concepten verschijnen en verdwijnen in een onbegrensd, tijdloos en mysterieus “Zijn”. Sterker nog; het besef van “Zijn” vindt slechts plaats middels dat wat erin verschijnt. We hebben geen relatie met allen en alles maar zijn deze relatie. Een Heilige Relatie.   

Liefde, genees ons totaal!

Ik las op Facebook dat Jeff Foster kampt met een nare, chronische ziekte. Hij schrijft erover op zijn gebruikelijke open, eerlijke en kwetsbare wijze. Hij probeert niet een beeld overeind te houden van de verlichte leraar die alle ellende even snel en makkelijk accepteert, een plekje geeft en ondertussen in vrede blijft. Hij houdt mij een spiegel voor, zeker zo vlak na Pasen.

In ECIW-groepen ontmoet je natuurlijk broeders en zusters die worstelen met allerlei lichamelijke en psychische kwalen. Ik herken deze worsteling ook in mijn leven. Ik merk dat ik vanuit de Cursus probeer zoiets als ‘een juiste houding’ te vinden ten opzichte van fysiek lijden in de meest brede zin van het woord. Ik weet ondertussen ook wel hoe ik fysiek lijden zou kunnen duiden aan de hand van de metafysica van de Cursus. Kortgezegd is het zoiets als automutilatie omdat we ons (ten onrechte) schuldig voelen en onszelf straffen. De echte ziekte bevindt zich in de denkgeest die gelooft in zonde,

We beseffen dat we dus geen slachtoffer zijn van narigheid die ons ‘overkomt’ (denk aan: “ik ben niet het slachtoffer van de wereld die ik zie”). Maar vanuit ons geloof in afgescheidenheid lijken we niet anders te kunnen dan of-of-denken: óf we kunnen er niks aan doen (we zijn slachtoffer) óf we kunnen er wél iets aan doen (we zijn dader ofwel schuldig). Herken je het? Dus zodra we erkennen dat we de ellende zelf projecteren voelen we onszelf schuldig en willen we hiermee ophouden. We verhogen onze Cursus-inspanningen, maken onszelf wijs dat we slechts streven naar genezing van de denkgeest maar hopen toch stiekem op het wonder van fysieke genezing. Zodra we dit merken voelen we ons hierover weer schuldig: “hé, nu hecht ik toch weer geloof aan mijn lichamelijke ziekte en lichamelijke identiteit”.

Het doorzien van onze houding ten aanzien van fysiek lijden vergt radicale eerlijkheid. Het lijkt heel Cursus-achtig om het lichamelijk leed wat te bagatelliseren en te beweren dat je focus uitsluitend op de genezing van de denkgeest ligt. Ik kan niet beoordelen of iemand die dit beweert hier echt 100% van overtuigd is. En, veel belangrijker dan dit, vraag ik me af of dit werkelijk is waar ECIW toe oproept. Voordat je het weet beland je in een nieuw dualistisch geloof waarbij je meent afstand te moeten nemen van een lijdend lichaam om te verkeren in een vredige, gedissocieerde toestand.

Ik houd van de radicale visie van Nouk Sanchez in ‘Het einde van de dood’ die volgens mij geheel in lijn is met ECIW en, verrassend genoeg, ook met verhalen uit het Nieuwe Testament  en met de Paas-gedachte. Want ja, we moeten voorkomen dat we geloven dat we een afgescheiden, fysiek lichaam zijn en het is goed te herinneren dat alle projecties over het zieke en sterfelijke lichaam zich in de denkgeest bevinden. Maar de eenheid dient niet opgedeeld te worden in een echte denkgeest en een nep lichaam. Heimelijke veroordeling van de wereld en van het lichaam als een inferieure illusie waarvan we afstand zouden dienen te nemen is een grote truc van het ego. Afstand nemen, ons afscheiden van iets of iemand, is juist de oorzaak van onze nachtmerrie.

Als ECIW-studenten kunnen we zoveel leren van het Nieuwe Testament. Wat zegt Jezus NIET tegen de blinden, de kreupelen en de melaatsen? Hij zegt niet: “ach, wen er maar aan, accepteer het maar want het gaat uitsluitend om de genezing van je denkgeest”. Nee, hij zegt: “je zonden zijn je vergeven” of, in ECIW-termen, de afscheiding heeft niet plaatsgevonden. Vervolgens biedt hij het wonder aan van totale genezing die geïllustreerd wordt op een manier die mensen zoals jij en ik met onze gewone fysieke ogen kunnen zien. Genezing van de denkgeest resulteert namelijk ook in fysieke genezing en dit versterkt de impact van de boodschap van Jezus op enorme wijze.

Hoe eindigt het Paas-verhaal NIET? Er staat niet dat het lichaam van Jezus begraven werd en dat hij slechts doorleefde in de gedachten van zijn discipelen. Nee, de ultieme boodschap is dat de fysieke dood geen echte dood is. De Zoon van God is meer dan een sterfelijk lichaam. Zonder probleem creëert Jezus na zijn dood een wonderlijk nieuw lichaam dat overal in tijd en ruimte kan opduiken, kan praten en aangeraakt kan worden. Wat een blijde boodschap!

Mijn denkgeest mag verder genezen en het is weliswaar niet het primaire doel, maar zeker ook niet misplaatst om tevens fysieke genezing te verwachten als ik me uitstrek naar de Liefde. Jezus gaf 2000 jaar geleden de liefde letterlijk handen en voeten toen hij zich onder ons bevond. Nu mogen wij zijn handen en voeten zijn en liefde aanbieden aan elkaar opdat we gezamenlijk genezen. Totaal genezen in alle aspecten van ons wezen.

Mijn partner stuurde een lief berichtje naar een vriendin van ons die, naar de droom gesproken, terminaal ziek is. Dit is liefde die zich ‘in het fysieke domein’ bedient van een WhatsApp-berichtje. Zo simpel. We kregen een berichtje terug. “Ik ben niet bang, eerder benieuwd en nieuwsgierig. Ik hoop er zo in te kunnen blijven staan”. Zo zegende zij ons, met dit bericht. En ik weet dat ik de leerweg van deze vrouw niet ken. Wellicht legt ze middels deze ziekte rustig haar lichaam af en is dit haar weg. Ondertussen gaat mijn stille gebed naar haar uit. Naar haar, naar Jeff, naar de wereld en naar mezelf. Liefde, genees ons totaal.

Jezus toont zijn liefde gewoon in onze wereld!

Jezus heeft ons ECIW gegeven omdat we meenden afgescheiden, zondige en sterfelijke mensjes te zijn. Hij vertelt ons dat dit niet klopt. We zijn in eenheid verbonden met de Vader en met onze broeders. Snappen we dat echt? Nee, niet echt. Het is goed om ons verstand met regelmaat te laten duizelen door stil te staan bij het mysterie van de schepping. Niet om onszelf te frustreren maar om de macht van het ego te doorbreken. Ik wil dit graag laten zien aan de hand van een paar algemeen aanvaarde en verstandelijk (!) juist klinkende ECIW-denkbeelden.

 1. God en ik zijn één.
 2. De HG is niet meer dan mijn Stem.
 3. Er zijn geen anderen buiten mij.

Klopt als een bus; toch? Metafysisch gesproken misschien wel want er bestaan inderdaad geen echte grenzen tussen de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Jezus weet als geen ander dat deze uitspraken bij ons in eerste instantie binnenkomen in ons verstand. Hij kent ons door en door en weet dat wij van het mysterie van de heilige drie-eenheid een nieuwe theologie willen maken. Als ultieme leraar kent hij namelijk onze valkuil: we willen alles met ons beperkte verstand begrijpen. Zijn grote verdienste is dat hij weet dat we de waarheid van deze uitspraken pas echt kunnen kennen en doorleven als ons geloof in afscheiding is genezen en de waarheid landt in ons hart. Jezus heeft in de Bijbel, in ECIW en in Een Cursus van Liefde (en in andere boeken) de Goddelijke “weg” aangegeven. Die weg laat zich verrassend kort samenvatten: Liefde. Dit klinkt mogelijk als een open deur, een sleets begrip maar dat komt omdat ons verstand er even een blik op werpt en voor dit verstand is alles oud, bekend en doods. Hoe helpt Jezus ons om de dictatuur van ons verstand te doorbreken? Hij geeft ons ECIW met oefeningen, namelijk de werkboeklessen. Deze werkboeklessen zijn om de hegemonie van ons verstand te doorbreken en onze openheid voor het mysterie van de Schepping te vergroten. Het zijn 365 variaties op het thema “verbaas je over het mysterie van de heilige drie-eenheid en de schepping”.

Jezus maakt de weg van Liefde heel praktisch voor ons. Als ons verstand duizelt door de werkboeklessen kan de helende macht van liefde de denkbeeldige kloof tussen onze Vader en onze Broeders overbruggen. Ons hart krijgt weer de ruimte. Verbinding en relatie zijn, net als liefde, zowel middel als doel. Dit geeft ons een bruikbaar handvat in onze dagelijkse omgang met ECIW en kan ons behoeden voor de valkuil van een te mentale omgang met de Cursus. En nu wil ik dit graag heel praktisch maken waarbij ik zelf ook mogelijk iets doorschiet maar ik voel me toch geroepen om het zo te formuleren.

TIP: Stel jezelf NIET als eerste de vraag “klopt dit wel volgens mijn begrip van ECIW” maar WEL de vraag “leidt dit tot verbinding, relatie en stromende liefde?”

Voorbeeld: In een ECIW-groep geeft een zuster aan dat ze begaan is met een dierbare in nood en zich voorstelt dat ze de Heilige Geest vraagt die ander te helpen. Direct wordt zij gecorrigeerd door meer ervaren studenten. “Je projecteert slechts lijden in je eigen denkgeest dus jouw perceptie dient genezen te worden, er zijn geen anderen, je kunt alleen aan jezelf werken, door te willen helpen maak je de illusie slechts echt voor jezelf”. Klopt dit metafysisch gezien dan niet? Jawel, maar de verstandelijke waarheden kunnen een ontluikend, lief en schoon bloemetje vermorzelen. Ik zie haar terugdeinzen en gaan nadenken over haar “fout”. De blik gaat naar binnen en ze zwijgt.  Ik moet denken aan Jezus in de Bijbel. We zien daar geen passieve, naar binnen gekeerde man die op zijn handen zit om vooral de illusie maar niet echt te maken. We zien een broeder die bidt voor zijn naasten, hen troost en helpt als een mens onder de mensen, onze broeder. Als ik opper dat dat de liefde door ons lichaam mag stromen naar anderen schrikt een andere studente: “maar we zijn wél denkgeest en geen lichaam!” Zo groot is de angst om “illusie echt te maken”. Maar het “ik ben een denkgeest” kan net zo’n duaal paradigma worden als “ik ben een lichaam” namelijk als dit leidt tot een gevoel van afscheiding in plaats van tot verbinding. Als ECIW-studenten zijn we gepreoccupeerd geraakt met het verstandelijk corrigeren van onze denkgeest (het wonder voor onszelf) maar we vergeten dat dit hand en hand dient te gaan met het aanbieden van wonderen aan onze broeders, het openen van ons hart en het laten stromen van liefde. Jezus was liefde in woord én daad; manifesterende liefde.

“You will see miracles through your hands through me”
(“Je zult wonderen zien gebeuren via jouw handen door mij”: ECIW-complete editie)

Liefde manifesteren in de wereld en in het lichaam.

In ECIW corrigeert Jezus onze fixatie op de fysieke wereld. Wij zijn gaan geloven in de echtheid van de grenzen die we overal in deze wereld zien. Dit geloof bereikt zijn “hoogtepunt” in de overtuiging dat wij samenvallen met ons fysieke lichaam. Jezus legt uit dat het geloven in de echtheid van grenzen, het geloof in het grote belang van het fysieke en lichamelijke resulteert in onze perceptie waarbij we ons in de hel wanen. Om dit bijgeloof te ontwortelen gebruikt hij stevige taal om deze droomwereld te beschrijven. Ons geloof in afscheiding resulteert niet in zomaar een droom maar in een regelrechte nachtmerrie.

Het is daarom niet verwonderlijk dat wij als ijverige Cursus-leerlingen wat overgevoelig kunnen raken voor alles wat met het fysieke te maken heeft. We zijn de fysieke wereld van tijd en ruimte gaan zien als een vergissing waardoor we ons niet moeten laten misleiden. Ons nieuwe doel wordt om aan deze illusie voorbij te zien, deze te vergeven opdat onze denkgeest mag genezen en we teruggevoerd mogen worden naar de abstracte, grenzeloze en tijdloze eenheid. In onze ijver om bevrijd te worden van de illusie van het lichaam en de wereld die we menen te zien merken we niet dat het ego een geslaagde poging heeft gedaan om via de achterdeur weer onze denkgeest binnen te sluipen en daar een nieuw duaal bijgeloof te vestigen.

Want wat is nu ons nieuwe geloof? Waar zijn we onbewust van overtuigd geraakt? Kijk goed en onbevooroordeeld naar binnen en zie of je de vinger kunt leggen op dit nieuwe bijgeloof. Kun je opmerken dat er een negatieve houding gegroeid is in je denkgeest richting alles wat met het fysieke te maken heeft? Kun je opmerken dat je heel diep van binnen deze wereld van tijd en ruimte zat bent? Je wilt je niet langer laten foppen door de illusie van dualiteit. De droom is maar een droom, ze is niet echt en je wilt er afstand van nemen. Je wilt je verheffen van het slagveld en er onbewogen boven kunnen zweven. En ja, dat vooruitzicht is heerlijk en aanlokkelijk. Als je niet meer gelooft in fysieke vormen, in de echtheid van het lichaam dan raak je onthecht. Eindelijk gloort daar die felbegeerde innerlijke vrede. Jouw maken ze niet langer gek! Er zijn geen anderen, je ziet het nu zo helder. Dus die beelden op tv over oorlog, honger en armoede zijn slechts je eigen inbeelding. Als je toch nog wat lijden bespeurt bij jezelf dan zweef je nog niet hoog genoeg. Dan heb je nog wat vergevingswerk te doen totdat je oplost in het Goddelijke licht. Op naar de eenheid, op naar… Ja, op naar wat eigenlijk? Op naar een eeuwig orgasme? Ach, daar maken we ons maar niet druk over. We gaan door met ontkennen. Ontkennen wordt onze weg. Alles, echt alles wat we menen te zien is nep en verdient onze ontkenning. Hoe zei de Cursus dat ook al weer? Liefde kan niet onderwezen worden maar door alle barrières op te ruimen zal ze als vanzelf verschijnen. Ja, dat is het. Na de ultieme ontkenning zal er liefde zijn, de hemel, het paradijs.

Maar werkt dit? Is de ultieme ontkenning van de fysieke wereld van ruimte en tijd werkelijk de weg? Soms klinkt er binnen ECIW-kringen een wat gematigder geluid. Daarbij wordt gesteld dat het fysieke niet per se negatief is. Oh ja, dat was ook zo. Het fysieke is neutraal, het lichaam is neutraal en wij zijn het die de betekenis eraan toekennen. De eerste werkboeklessen komen weer in gedachte. Voorbeeld: “Ik heb alles wat ik zie alle betekenis gegeven die het voor mij heeft (Les 2)”. Sla de eerste 20, 30 lessen er maar eens op na. Vervolgens klinkt er in de Cursus een ander geluid. “God is in alles wat ik zie (Les 29)”. Mmm, wat raar. Wat ik zie is toch slechts illusie? Oh ja, kijk maar in les 32: “Ik heb de wereld die ik zie bedacht (Les 32)”. Yes, kijk, in deze les staat toch echt letterlijk: “Zolang je haar wilt, zul je haar zien; wanneer je haar niet meer wilt, zal ze niet langer voor je te zien zijn”. Daar heb je het! De rechtvaardiging van mijn neiging om me af te keren van deze wereld. Toch?

Maar dan lees ik bijvoorbeeld de lessen 33, 34, 36 en 37.

33: Er is een andere manier om naar de wereld te kijken
34: Ik zou in plaats hiervan vrede kunnen zien
36: Mijn heiligheid omsluit al wat ik zie
37: Mijn heiligheid zegent de wereld.

Ik verlaat even het domein van ECIW en kijk naar non-duale visies die ook het onmogelijke proberen, namelijk om met woorden iets te duiden van wat niet met woorden te duiden is. We horen telkens op andere manieren uitgelegd dat er geen onderscheid is tussen subject en object, tussen waarnemer en het waargenomene, tussen bewustzijn en dat wat in bewustzijn verschijnt of lijkt te verschijnen. Verlichte broeders en zusters uit alle non-duale visies getuigen van een wonderlijke intimiteit. DIT is het, zeggen ze. Het tjilpen van de vogel, het briesje tegen je huid, de stem van die ander. Dit is het. Deze verbinding, deze relatie, dit wonder van vereniging is waar “het om draait”. We zien in andere non-duale tradities geen ontkenning van de fysieke wereld van vorm. Ontkenning veronderstelt een ontkenner en dat wat ontkend wordt; dus dualiteit. En die ontkenner is, als we onzorgvuldig omgaan met ECIW, het genoemde ego wat door de achterdeur naar binnen is geslopen. Het ego dat afstand wil nemen en onthechten.

We zien niet dat we slechts het geloof in de echtheid van grenzen dienen te vergeven en dat ons nergens gevraagd wordt de wereld te verzaken. De neiging afstand te willen nemen van de wereld is mogelijk ook een reden waarom we bij het praten over wonderen het liefst focussen op het bereiken van innerlijke vrede. Dit is echter de helft van de betekenis van wonderen. De andere helft gaat over het aanbieden van wonderen aan onze broeders en zusters. Deze wereld van vormen, tijd en ruimte is daar juist perfect geschikt voor. Jezus’ liefde gaf ons een fysiek blauw boek, de Heilige Geest werkt in deze wereld en wat staat er in de complete editie van ECIW aan het begin van de opsomming van de wonderprincipes?

“You will see miracles through your hands through me”.

Jezus wil liefde laten stromen via onze handen naar onze broeders en zusters. ECIW is een waarlijk non-duale visie waarbij Liefde zowel middel als doel is. Het ontkennen mogen, nee moeten, we beperken tot ons bijgeloof in grenzen. Zodra we echter vorm, ruimte en tijd an sich veroordelen en verwerpen dan zijn we er weer ingestonken. Toch is deze allergie voor het fysieke niet inherent aan ECIW (maar wel aan selectief lezen en mentaal interpreteren). Lees de inleiding van Txt 25 maar eens (3:1-5) en verheug je met mij over de glansrol die het neutrale lichaam ook mag, kan en misschien wel, moet vervullen.

“Het lichaam heeft geen genezing nodig. Maar de denkgeest die denkt dat hij een lichaam is, is absoluut ziek! En juist hier brengt Christus de remedie naar voren. Zijn doel hult het lichaam in Zijn licht, en vervult het met de Heiligheid die van Hem uitstraalt. En er is niets wat het lichaam zegt of doet, of het manifesteert Hem. Voor wie Hem niet kennen draagt het Hem in zachtmoedigheid en liefde mee, om hun denkgeest te genezen. Dat is de opdracht die jouw broeder voor jou heeft. En dat moet ook de opdracht zijn die jij hebt voor hem.”

 

 

Zo moeilijk is het niet!

Wat kun je doen om verlicht te raken? Lezers die bekend zijn met de non-duale visie kunnen nu verschrikt omhoog springen door deze domme vraag. Het stellen van deze vraag laat immers zien dat de vraagsteller de kern van de non-duale visie niet doorheeft. Het is juist het geloof in een afgescheiden “je” en het geloof dat deze “je” iets zou kunnen bereiken dat doorzien moet worden. Toch?

Jawel, dat is zo. Maar hoe lang weet je dit nu al en hoe is het nu met je? Zie je m’n punt? Het “weten” hoe het zit leidt niet vanzelf tot realisatie van het Zelf. Jezus is hier in Een Cursus in Wonderen (ECIW) en Een Cursus van Liefde (ACOL) natuurlijk van op de hoogte. Hij weet dat het zinloos is om aan ons te vragen om het geloof in een afgescheiden zelf eenvoudigweg los te laten. Hij legt geduldig uit wat de reden is van dit onvermogen. Even kort door de bocht: wij denken dat een “oplossen” van het kleine zelf, van die “je”, ons einde zal betekenen, onze dood. Daar heeft die “je” natuurlijk helemaal geen trek in. Hij zal dus met zijn verstand de waarheid van verlichting wel erkennen, met zijn mond deze belijden maar daar zal het blij blijven.

Het goede nieuws is dat Jezus ons in beide boeken een uitweg biedt uit deze patstelling. Een manier waarop we stukje bij beetje kunnen ontdekken dat “we” niet doodgaan als we het Zelf realiseren. Deze manier is een ervaringsweg en geen nieuwe theologie. Jezus wil ons laten proeven van de verbindende kracht van de schepping die “Liefde” heet. We hoeven van hem niks te geloven, niks verstandelijk te begrijpen en geen conclusies te trekken.

Datzelfde “je” is dit niet gewend. Het is in onze droomwereld gewend geraakt dat het iets te weten kan komen via het hoofd en het begrip. Iemand moet ons dan vertellen “hoe het zit” en we denken dat we er zijn als we dit “begrijpen”. Een leraar zal ons kunnen vertellen dat “alles één is”. Wow, dat klinkt logisch. Hij kan verder gaan en ons vertellen dat er dus geen God bestaat los van ons. Helder. En in dezelfde lijn verder redenerend zijn er dan ook geen “anderen”. Nee, dat is logisch dan. Maar dit wist je vermoedelijk al. Mag ik je vragen of dit behulpzaam was? Ervaar je nu blijdschap en vrede? Misschien iets meer helderheid, maar daar blijft het gewoonlijk bij.

Er is niks mis met ons verstand en met het begrijpen van iets. Maar vooral in ACOL legt Jezus uit dat we doorgeschoten zijn in het gebruik van ons hoofd. Ons hoofd krijgt geen grip op een “mysterieuze” kracht die onze redding zal blijken. Deze kracht heet Liefde. Ook ECIW is hier helder over en legt uit dat we met dit verstand barrières kunnen opruimen, maar daar blijft het bij. Hoe leggen we dan contact met die Kracht die ons verder zal helpen? Het antwoord hierop is een heerlijkheid en ik wil het kort “inbedden” in de metafysica van ECIW en ACOL. Wie dat te lastig vindt kan de volgende alinea overslaan.

In absolute eenheid, in Zijn, is nog geen besef van bestaan (van bewust-Zijn). Daarom is uitbreiding het basisprincipe van de Schepping. Er moet eerst “Iets” zijn om te kennen. Bewustzijn is altijd een bewustzijn “van”. Dat Iets staat niet los van de Bron waaruit het voortkomt maar blijft ermee verbonden in een Heilige Relatie. Zie je dat er ogenschijnlijk dualiteit is binnengeslopen in de woorden? Raak niet in de war van je protesterend verstand. Je hoofd kan niet snappen dat er zoiets bestaat als heilige schepping, differentiatie, individuatie en zelfs heilige vormen. Maar Jezus trekt zich niks aan van deze beperking van ons verstand en durft daarom in ECIW gewoon te spreken van Zonen van God. Voor ons verstand is deze meervoudsvorm onmogelijk als we over eenheid praten. Maar we mogen wennen aan het feit dat er in die mysterieuze Schepping zoiets lijkt te bestaan als een Goddelijke differentiatie; schijnbare meervoudigheid maar in werkelijkheid met behoud van eenheid. Twee voorbeelden hiervan: de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Relatie; ogenschijnlijk respectievelijk 3 en 2 partijen, maar in werkelijkheid werd de eenheid nooit verbroken. En nu komt ie. Tussen die ogenschijnlijke differentiaties (Bijvoorbeeld: God aan de ene kant en de mens aan de andere kant of, ander voorbeeld, ik hier en jij daar) is er een Goddelijk Elastiek, een Goddelijke Lijm genaamd Liefde. Liefde is als het ware de Hartskracht die streeft naar relatie, her-eniging, vereniging, verbinding, versmelting en overgave. Hoe kan deze metafysica ons helpen?

De sleutel van Zelfrealisatie zit in het “inpluggen” in deze verbindende kracht genaamd Liefde. Hoe gaat dit inpluggen in zijn werk? Eerst wordt ons verstand gedeprogrammeerd door de Werkboeklessen van ECIW. Kortgezegd leren we om ons oordelende verstand, dat harde grenzen meent te zien tussen God en onszelf of tussen jou en mij, tot zwijgen te brengen. Vervolgens worden we gevraagd om ons in liefde uit te strekken naar die schijnbare ander; God of onze broeders en zusters. Merk op dat ons verstand hierbij een slechte raadgever kan zijn. Het “klopt” natuurlijk verstandelijk als je zegt dat er geen Sinterklaas-God bestaat die ons kleine zelf eens flink zal verwennen. Maar helpt het echt als je dit beeld vervangt door een beeld van God waarbij jij je een God voorstelt die niets afweet van onze wereld? Helpt het als jij je broeders en zusters verstandelijk beschouwt als projecties van je kleine zelf? Voel je dat je met het geloven van dergelijke nieuwe concepten, hoe juist deze ook mogen klinken, het risico loopt om de afstandelijkheid te bevorderen waarbij het juist erom gaat je te verbinden met God en anderen om die verbindende liefdeskracht te ervaren?

De sleutel tot Zelfrealisatie, tot het realiseren dat je grenzeloze Liefde bent, zit hem in de overgave aan deze zelfde Liefde, in het aangaan van de hartsverbinding met God en je Broeders. Liefde is zowel middel als doel. Pas wanneer jij je verstand onder leiding stelt van je hart en vervolgens inplugt in de Liefde die je bent, ervaar je dat dit klopt en dat je inderdaad Liefde bent.

Met je verbonden in deze Liefde,

Simon

 

Laten we samen eens “naar binnen” kijken.

Binnen in ons zit een commentator, een stemmetje dat flink aan het babbelen is, dat een mening heeft over van alles en nog wat en nu klaar zit bij jou om vast te stellen wat het vindt van de woorden die het nu leest. Dit stemmetje is zo vertrouwd voor ons dat we bijna nooit twijfelen aan de geldigheid van zijn gebabbel. We noemen dit stemmetjes gewoonlijk ons kleine zelf en we hebben het met regelmaat over dit zelf als we over de Cursus praten. Daarbij gebeurt er al snel iets dat we makkelijk over het hoofd zien. Want als we over dit zelf nadenken, dan beseffen we nauwelijks dat we dit ook weer doen vanuit een klein zelf. Het innerlijke stemmetje, de commentator, meent zich te kunnen verheffen boven zichzelf en vervolgens iets zinnigs te kunnen zeggen of concluderen over… zichzelf.

Het kleine zelf is dol op conclusies. Het leest wat, studeert een beetje en meent dan te weten “hoe het zit”. De conclusies die het bereikt lijken houvast te bieden. “Aha, nu snap ik het; God weet niets van deze wereld, er zijn geen anderen, de wereld is een nare droom enzovoorts”. Of juist precies het schijnbaar tegenovergestelde: “Oh wacht, God weet wél iets van de wereld, er zijn wél anderen die ik kan helpen en de fysieke wereld is wel degelijk écht enzovoorts”. Het zelf kan vervolgens zijn eigen gelijk onderbouwen met verwijzingen naar paragrafen uit het één of andere boek waaraan het autoriteit verleent.

Kun je nu naar binnen kijken en die babbelaar bezig zien? Kun je zien hoe het grabbelt, op zoek naar een houvast, naar een conclusie? Het zelf wil graag weten wat goed is en wat fout. Het wil weten wat het moet doen en bovenal wil het weten of het al verlicht is. Het zelf is tevreden als het een innerlijk bouwwerk van overtuigingen heeft opgebouwd waar het op terug kan vallen en waarmee alles valt te verklaren en waarmee anderen te corrigeren zijn.

De radicale ontdekking waar non-duale visies van getuigen is echter dat deze commentator, deze babbelaar die ons zo innig vertrouwd is, een nepfiguur is zolang hij gelooft in de validiteit van het eigen gebabbel. Zijn hele bouwwerk van overtuigingen is slechts beperkt houdbaar. Het kan eindeloos doorgaan met het vergaren van nieuwe overtuigingen en genieten van de mentale helderheid van zijn intellectuele bouwwerk maar er blijft dan sprake van een Zoon van God die gelooft in afscheiding.

De babbelaar die in zichzelf gelooft als autoriteit is de blinde vlek van de Zoon van God. Deze babbelaar is tevens de nep-doener, degene met een kleine wil, de droomfiguur, degene die verwikkeld is in speciale relaties, degene die oordeelt, degene die overwinningen boekt, die leert, die groeit, die vordert in de tijd, die er nu bijna is, die verder meent te zijn dan anderen, die bang is voor verbinding, bang om op te lossen, bang om te sterven. De babbelaar is de nep-identiteit waar de Zoon van God geloof aan hecht. En dat mag. Geloven dat je een klein begrensd en sterfelijk wezen bent is oké. Kennelijk wil je deze leerervaring nu, als Zoon van God. Maar je wordt nu uitgenodigd door Jezus in ECIW, in Een Cursus van Liefde (ECvL) en langs andere kanalen. De uitnodiging is heel eenvoudig hoewel de dikte van genoemde boeken anders doet vermoeden. Je wordt uitgenodigd om weer besef te krijgen van je ware Identiteit als Zoon van God. Om je bewust te worden van je blinde vlek, je geloof in afscheiding, en om je door de Liefde te laten genezen van je blindheid.

In ECIW helpt Jezus jou om je geloof in afscheiding wat minder serieus te nemen. Om lucht en licht binnen te laten die je leerstellingen en overtuigingen doen oplossen. Je wordt uitgenodigd te experimenteren met het loslaten van je oordeel. De commentator wordt gevraagd ontslag te nemen als eigen leraar. Je wordt uitgenodigd om oordeelloos naar dit kleine zelf en naar je broeders en zusters te kijken. Dit “kijken” zal steeds woordlozer worden, steeds oordeellozer. Het krijgt het karakter van toegewijde-waarneming, zoals zo prachtig omschreven in ECvL. Wat er dan gebeurt is dat je geloof in grenzen, tussen jou en God en die tussen jou en anderen, oplost. De babbelaar denkt dat dit betekent dat hij zal verdwijnen, zal sterven. Hij probeert zich vast te klampen aan ouderwets studeren en leren. Dat is slechts tijdelijk en oké. Gaandeweg wordt duidelijk dat het oplossen van grenzen en het oplossen van het doenertje, van de plannenmaker en van de kleine wil, allerminst betekent dat er een saaie stilstand ontstaat.

Ach nee. Openbaringen gaan plaatsvinden “vanbinnen”, in de grenzeloze kathedraal van het Zelf. De stromende Liefde, die het kleine zelf en het geloof in grenzen oplost, wordt op mysterieuze en onuitsprekelijke wijze herkend als het Zelf. De woorden en uitspraken van ECIW en ECvL klikken als het ware in elkaar, onthullen diepe betekenis en er treedt gejuich op vanuit je hart. Er is sprake van herkenning, verwondering en de heling van je relaties. Van diepe dankbaarheid.

Vaccineren of niet; wat zegt de Cursus?

Deze blog zou heel kort kunnen zijn want ECIW geeft geen gedragsregels en vertelt ons dus niet wat we zouden moeten doen bij bepaalde schijnbare problemen in deze droomwereld. Nergens staat in de Cursus dat we gezond moeten eten, uitkijken bij het oversteken en dat we onze tanden moeten poetsen. Toch doen we dat allemaal, neem ik nu maar even aan, en dit vinden we ‘normaal gedrag’. Als we over dit soort kwesties en beslissingen praten dan zeggen we gemakshalve dat we het hebben over niveau-II kwesties. Natuurlijk kan er in een non-duale visie niet echt sprake zijn van niveaus, maar iedereen snapt wat ik bedoel: de niveau-II wereld is onze geprojecteerde wereld waarin de wetten van oorzaak en gevolg lijken te regeren. Als je ongezond eet word je sneller ziek, als je niet uitkijkt bij het oversteken dan heeft dat nare consequenties. Dit kunnen we allemaal begrijpen met onze droomhersentjes, het is algemeen bekend. Voor wat betreft vaccinaties ligt het wat lastiger omdat de meesten van ons niet uit eigen ervaring weten wat die vaccinaties precies doen op niveau-II en ook niet de opleiding hebben gehad om wat ‘experts’ hierover zeggen te beoordelen.

Van heel veel gebieden op niveau-II heb ik nauwelijks verstand en kun je me van alles wijsmaken. Voorbeeld: mijn motorfiets start soms plotseling niet en ik weet niks van motoren en startproblemen. Dus als Pietje zegt dat ik er gewoon eens nieuwe olie in moet doen omdat er ‘droesem op de bodem van het blok ligt’  dan doe ik dat als ik vermoed dat hij er meer verstand van heeft dan ik. Mogelijk dat een monteur moet lachen om zoveel domheid. Voor wat betreft medicijnen ligt dat wat anders. Ik heb farmacie gestudeerd, heb promotieonderzoek gedaan waarbij DNA, mutaties, eiwitstructuren enzovoorts mijn belangstelling hadden. Vervolgens heb ik 20 jaar bij farmaceutische bedrijven klinisch geneesmiddelenonderzoek opgezet en begeleid in waarbij honderden patiënten betrokken waren in tientallen ziekenhuizen. En net als de monteur op zijn vakgebied kaf van het koren kan scheiden, zie ik zonder veel moeite dat er in veel YouTube filmpjes over vaccinatie en over de werkwijze van farma rare dingen worden verteld. Natuurlijk weet ik ook niet alles en kan ik me vergissen maar toch voel ik me geroepen om familie en vrienden soms van wat informatie te voorzien en ze te corrigeren als ze evidente onzin verkopen. Vervolgens mag iedereen weten wat hij of zij met deze info doet. Het zal duidelijk zijn: voor mijzelf vormt een wetenschappelijke risico-inschatting de basis voor mijn besluit op dit gebied.

Anderen nemen hun besluit op basis van andere criteria. Een vriend geloofde een arts die een, in mijn ogen, evident onzinnig verhaal verkondigde over vaccins. Hij vond haar heel integer en betrouwbaar overkomen. Zo’n argument maakt op mij totaal geen indruk. Je hebt erg integer ogende oplichters maar het is ook mogelijk dat deze mevrouw zelf totaal overtuigd is van haar rare verhaal en dat mijn vriend deze oprechtheid heel goed aanvoelde. Nochtans is het opvolgen van haar welgemeende advies wetenschappelijk gezien volgens mij zeer onverstandig. Ook een lieve ECIW-zuster vertrouwde bij de vraag ‘vaccineren of niet’ op haar intuïtie die haar vertelde, na het zien van een uiterst dubieus YouTube-filmpje, dat niets en niemand te vertrouwen is in deze vaccinatie-kwestie. Maar kunnen we intuïtie wel onderscheiden van onbewuste angst? Wat moet je nu doen op dit niveau-II? Wie moet je geloven? Ondergetekende die jaren bij farma heeft gewerkt? Is hij wel onbevooroordeeld? De erudiet ogende vrouwelijke arts bij wie je zo’n goed gevoel krijgt? Je ‘onfeilbare’ intuïtie? Wat een verwarring! Help ECIW!

Ons ego is de lachende derde bij al deze zogenaamde toestanden en brandende vragen. Hij vindt het heerlijk dat we ons zorgen maken over het wel en wee van ons lichaam en dat we ons afgescheiden en kwetsbaar wanen. Hij smult van partijvorming, conflicten, felle debatten, aanval en verdediging. We zijn massaal de fabeltjesfuik van de afscheiding ingezwommen. Gelukkig help Jezus ons echt in de Cursus. Hij nodigt ons uit tot diep zelfonderzoek om daar ons geloof in afscheiding, zonde, schuld en angst te ontdekken. En, even belangrijk, hij biedt ons handvatten om vanuit de angst-fuik terug te zwemmen naar de open oceaan van liefde. Eerst worden we uitgenodigd om voorbij de vormen te kijken. Het gaat er niet om waarvoor we bang zijn (het Corona-virus, de vaccinatie, de eventuele gevolgen van het weigeren van het vaccin etc) maar dat we ervoor kiezen om ons hierdoor bedreigd te voelen. Waartoe doen we dat? We krijgen dankzij ECIW zicht op onze paradoxale verslaving aan angst en conflict en Jezus herleidt dit tot onze angst voor God, ons Zelf, onze ware Identiteit. En dan komen we op het gebied waar de echte keuzes gemaakt dienen te worden. Kiezen we ervoor om naar de agressieve angstkreten van het ego te luisteren of naar de liefdevolle, zachte Stem van Jezus? Hier in de stilte van onze denkgeest kunnen we onze vreemde weerstand tegen de zachtaardigheid van liefde ontdekken en ons zonder schuldgevoel openen voor de zachte genezing die ze ons biedt.

En dan? Dan kunnen we ons geroepen voelen om zelfs op niveau-II liefdevol te communiceren met onze broeders en zusters. We mogen liefdevol praten over onze wetenschappelijke opvattingen, gevoelens en intuïtie. En we mogen het loslaten. We mogen weten dat op dit niveau-II alle zogenaamd goede en foute keuzes relatief zijn. Pas als we bang worden dat we verkeerd kiezen of boos als anderen het niet zo zien als wij, hebben we vergevingswerk te doen. We mogen angst en boosheid ontmaskeren als vrienden van het ego en vervolgens kiezen om naar een ander geluid te luisteren. Een nieuwe Stem, zo oud als de eeuwigheid.

Ik wens ons een warme Cursus!

Een jaar of 12 geleden had ik nog niet van ECIW gehoord. Als spiritueel zoeker was ik via vele leraren en levensbeschouwelijke stromingen, waaronder een Baptisten-gemeente, terecht gekomen bij twee Nederlandse Advaita leraren. Hier viel eindelijk het kwartje en ervoer ik een diep besef van de beperktheid van ons conceptuele denken. Dit inzicht drukte ik uit in twee boekjes: “Een Christen op Satsang” en “Geen beeld van God”. Dit ging gepaard met een ervaring van grote helderheid die ik nu aanduid als mentale verlichting. Dit “mentale” is niet negatief bedoeld en ik wil ook niets afdoen aan de reinigende werking van deze mentale verlichting. Kenmerk ervan is dat van hieruit  diep beseft wordt dat geloof in welk concept van waarheid of van liefde dan ook, beperkt houdbaar is en grondstof vormt voor vruchteloze discussies. Eerlijk gezegd meende ik in deze periode van inzicht dat verdere verdieping en openheid niet mogelijk zou zijn. Dit was het dus, deze helderheid was wonderschoon, diep en volledig.

Kort hierna kwam ik in aanraking met ECIW in de vorm van het blauwe boek. Wat een feest! Zonder dat ik van het bestaan van ECIW had geweten had ik met “Een Christen op Satsang” een cursusje in wonderen in engere zin geschreven. Ik verslond alle boeken van Ken Wapnick, inclusief al zijn toelichtingen op ECIW, en dit bevestigde mijn ervaring van helderheid. Dit is het dus, einde van de reis of, beter gezegd; het doorzien van het denkbeeldige karakter van deze reis. Wat een helderheid, wat een zuiverheid en wat bijzonder dat ik zo duidelijk iedere duale visie en uitspraak kon doorzien en ontmaskeren als zijnde “conceptueel”. Ik was ervan overtuigd dat ECIW voor mij het laatste en ultieme boek was.

En toch. Toch bleek ook deze fase van helderheid niet meer dan dat: een fase. Niet een fase waar ik nu op neerkijk of die ik nu als een vergissing zie. Nee, een fase die nodig was als reiniging, zuivering, schoonmaak. Maar ook niet meer dan dat, een tussenfase die ik nu steeds duidelijker kan onderkennen bij zowel mijzelf als bij medestudenten van ECIW. Het is een fase waarin ons ego nog sluwer te werk kan gaan. Langzaam sluipt er dan een gevoel van superioriteit en zelfingenomenheid naar binnen. Met grote helderheid meen je te zien waar anderen de fout in gaan met hun meningen, visie en uitspraken. Je kunt dat ook formuleren op een wijze die volkomen logisch is en niet te weerspreken. Je hele denken wordt verlicht door die ‘waarheid’. Die stralende, non-duale visie. Alles is één en elk onderscheid, elke grens elk idee van tijd, ruimte, ontwikkeling is onzin. Alles is immers één.

Hoe zit het dan met liefde? Als mentaal-verlichte ben je blij met de uitspraak van ECIW dat liefde niet onderwezen kan worden. Ook dit klinkt logisch. We hoeven slechts ons geloof in grenzen en afscheiding op te geven en dan is daar automatisch de liefde; toch? Het  antwoord hierop is: Ja, dat klopt. Als we elk oordeel laten genezen door de liefde dan blijken middel (genezende liefde) en doel (de liefde zelf, ons Zelf) samen te vallen. Toch kunnen we in de fase van mentale verlichting blijven hangen. Ongemerkt is er dan een nieuw geloof ontstaan. Ongemerkt is het oordelende ego door de achterdeur naar binnen geslopen en opnieuw op de troon gaan zitten.

Ons verstand, onze ego-mind, ziet het allemaal zo helder. Als alles één is dan is God (mijn!) projectie, dan ben jij (mijn!) projectie, dan is de Heilige Geest (mijn!) herinnering, dan is de wereld (mijn!) nare droom en moet ik (!) me daardoor niet laten foppen, mij (!) er verre van houden en mag ik (!) onbewogen en veilig alles van een veilige afstand (!) gadeslaan. Zoiets wordt het dan.

We hebben, anders gezegd, te maken met een blinde vlek, met een spiritueel-ego en met angsten die zich nog meer aan het zicht onttrokken hebben. In het Nieuwe Testament hebben we het voorrecht om Jezus aan het werk te zien binnen onze droomwereld. Hij prikt vriendelijk maar beslist door onze ballon van zelfingenomen verlichting heen. “Meen je werkelijk dat je met je mooipraterij liefdevol bezig bent? Zie je echt jezelf en de ander als één? Waarom omarm je dan niet iedereen, waarom vormt knuffelen dan geen dagtaak voor je, waarom voel jij je dan nog bedreigd door anderen, waarom stroom je dan niet over van gevende liefde?” Ik noem dit hier niet om ons aan te sporen nieuwe geboden te volgen. Het kan echter wel verhelderend zijn om onze reacties op dergelijke woorden te onderzoeken. Ervaren we weerzin? Angst? Waar komt dit vandaan? Waar wijst dit op?

ECIW heeft ons geholpen om een grote opruimactie te beginnen die zich nog steeds aan het voltrekken is. Deze mentale opruimactie is bedoeld om ons af te leveren bij de poort van Liefde. Daar mag, nee moet, ons verstand het stokje overdragen aan ons hart. Niet ons verstand moet ons vertellen hoe we ons volgens ECIW moeten verhouden tot anderen en de wereld. De verstandelijke conclusie dat deze niet meer dan “onze projectie” zijn mag verstandelijk gezien kloppen maar laat de poort gesloten. Al deze onwrikbare non-duale ‘waarheden’ mogen verdampen als de poort van liefde opengaat en we duizelen van het mysterie van de Schepping. Nu is de tijd van ons hart om te spreken en ons te leiden. Om onze angst voor verbinding en vereniging onder ogen te zien en te laten genezen. Het is tijd voor de omarming. We hebben een warme cursus nodig. Een Cursus van Liefde.

De zout-kok en de onzin-arts

Binnen Gods schepping is er geen sprake van onduidelijkheid, van meningsverschillen van juiste en onjuiste visies dus ook niet van discussies. In de door ons gepercipieerde wereld, onze droomwereld, bestaat die helderheid niet. Dit zien we in de talloze discussies rond het Corona-gebeuren.

Binnen deze droomwereld van tijd en ruimte hebben we ogenschijnlijk te maken met wetten van oorzaak en gevolg. Veel van deze wetten kennen we allemaal. Als we van een te grote hoogte springen dan vallen we dood, als we alleen maar oliebollen eten en bier drinken dan worden we dik en als je droog wilt blijven in de regen dan moet je zorgen dat je iets van een dak boven je hoofd hebt. Hier hoeft niemand ons van te overtuigen want we kunnen het zelf proefondervindelijk vaststellen.

Helaas zijn niet alle oorzaak-gevolg relaties in onze droomwereld zo duidelijk ervaarbaar. Onze ogen kunnen tekortschieten als we bijvoorbeeld willen weten wat er binnen de cellen van ons lichaam gebeurt. We blijken in deze droom eindeloos complexe lichamen te hebben en te leven in een evenzo eindeloos gecompliceerde wereld. We kunnen de wetenschap zien als een uitbreiding van ons gezonde boerenverstand waarmee we tot in detail de oorzaak-gevolg relaties in ons heelal bestuderen. Het lastige is dat deze wetenschap zich ontwikkelt en dat inzichten kunnen wisselen. Toch geldt dat men komt tot conclusies die gebaseerd zijn op eindeloze bevestigingen van oorzaak-gevolg relaties middels experimenten.

Iets concreter. We weten allemaal wel iets van koken en kunnen onszelf amateur koks noemen. Als een collega amateur kok van ons een recept doorgeeft dan kijken we of dit ons lekker lijkt en onbewust kijken we ook of het een beetje “klopt”. Zodra iemand een recept op Facebook zet voor een cake en aangeeft dat er 500 gram zout in moet dan krabben we ons achter de oren. We lachen een beetje en vragen ons af of het een typefout is. Dan blijkt onze collega-kok bloedserieus en bezweert dat dit de juiste manier is om een heerlijke cake te maken. Ook nog eens heel gezond goed tegen hoge bloeddruk. Wat doen we? Waarschijnlijk halen we onze schouders op, we vermoeden dat onze collega wat in de war is. Wellicht reageren we en waarschuwen we andere lezers om deze kok toch vooral niet serieus te nemen.

Lastiger wordt het wanneer een arts hele rare dingen zegt over virussen en vaccins. Waar we bij de ontspoorde kok allemaal wel weten dat hij in de war is, ook al noemt hij zichzelf meesterkok, kan 90% van de mensen die de ontspoorde arts beluisteren op YouTube haar onzinverhaal niet ontkrachten. Zeker als ze sereen overkomt en een beetje gearticuleerd spreekt. Hoe moet je reageren op zoiets als: “in het vaccin zitten nanobots die zich associëren met ons zenuwstelsel en middels elektromagnetische golven gebruikt worden door de elite om ons gedrag te manipuleren”. Zou dit waar zijn? Ze is tenslotte arts dus zal het wel weten. Toch? Zelfs als 99,9999% van de andere artsen en wetenschappers (net zoals 99,9999% van de koks) de uitspraken van arts (en kok) doorzien als volkomen onmogelijk en onzinnig dan blijven er nog altijd wetenschappers en koks over die meegaan in de onzin. En wat moet je dan als leek?

Tenslotte het bruggetje naar de Cursus. Zowel de zout-kok als de onzin-arts zijn geliefde kinderen van God, onze broeders of zusters. Maar op droomniveau mogen we het hardgrondig met hen oneens zijn en dit ook duidelijk laten weten. Want zelfs deze heilige broeders en zusters kunnen danig in de war zijn in deze droom en we mogen hun argumenten vreemd en zelfs totaal onzinnig noemen.

Vallen we hen dan aan? Willen we dan ons gelijk halen? Is het dan ons ego dat spreekt? Dat kan zo zijn maar niet per se. Dit is een klassiek voorbeeld van niveauverwarring. We kunnen wel degelijk vanuit liefde onze broeders en zusters aanraden om niet van een flat te springen, gezond te eten, te schuilen in de regen en om de zout-kok en de onzin-arts niet te geloven. Discussiëren over de relatieve waarheid van droom-onderwerpen is op zich volkomen neutraal. Het vergt wel oefening en oplettendheid om in dergelijke discussies afgestemd te blijven op de liefde, op de Heilige Geest. Hierin kunnen zout-kok en onzin-arts dan wél weer een grote leraar voor ons blijken 😉